Podsticaji za investiranje

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Pored postojećih prednosti, kao što su strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija je pripremila paket finansijske podrške investitorima. 

 

Uredba obuhvata: Finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. 

 

Opravdani troškovi: Opravdani troškovi su ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva počev od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja ili bruto zarada za nove zaposlene povezane sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti. Kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat, pod uslovom da period zakupa od dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta nije kraći od pet godina za velika privredna društva, odnosno od tri godine za mala i srednja privredna društva.  

 

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava:                                                 

 • Imaju investitori koji prijave investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa ovom uredbom mogu dodeliti sredstva a koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom;
 • Korisnik sredstava dužan je da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora,koji ne sadrže državnu pomoć;
 • Velikom privrednom društvu sredstva se ne mogu dodeliti pre nego što se uvidom u dokumentaciju ne utvrdi da dodela sredstava ima delotvoran podsticajni efekat, odnosno da utiče na:
  • znatno povećanje veličine projekta, ili
  • znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik sredstava ulaže u projekat, ili
  • znatno povećanje brzine realizacije projekta, ili
  • realizaciju projekta, koji bez dodele sredstava ne bi mogao da bude ostvaren.

 

 Uslovi za dodelu sredstava:

 • Da se direktna investicija održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon realizacije investicionog projekta za velike privredne subjekte, odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte i 

 • Da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od pet godina za velike privredne subjekte, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

Korisnik sredstava, nakon dostizanja pune zaposlenosti, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, dužan je da svakom novom zaposlenom redovno isplaćuje ugovorenu zaradu u skladu sa ovom uredbom.

Rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih: do 3 godine od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora može produžiti najviše do pet godina, računajući od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ukoliko Savet za ekonomski razvoj oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja. 

Za ulaganja od posebnog značaja, rok za realizaciju investicionog projekta i zapošaljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do deset godina od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava. 

 

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva:

 • otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta i najmanje 100.000 evra opravdanih troškova ulaganja u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijanosti razvrstane u devastirana područja,

 • otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta i najmanje 200.000 evra opravdanih troškova ulaganja u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijanosti razvrstane u IV grupi razvijenosti,

 • otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta i najmanje 300.000 evra opravdanih troškova ulaganja u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijanosti razvrstane u III grupi razvijenosti,

 • otvaranje najmanje 40 novih radnih mesta i najmanje 400.000 evra opravdanih troškova ulaganja u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijanosti razvrstane u II grupi razvijenosti,

 • otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta i najmanje 500.000 evra opravdanih troškova ulaganja u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijanosti razvrstane u I grupi razvijenosti,

 • investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000 evra i kojima se obezbeđuje najmanje 15 novih radnih mesta,

 • investicione projekte u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje najmanje 25 novih radnih mesta

 

Vrsta podsticaja koja se može dodeliti:

 • Podsticaji za opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta - 20% (za I grupu opština),  25% (za II grupu), 30% (za III grupu), 35% (za IV grupu) i 40% (za devastirana područja) opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3.ove uredbe. Ovi iznosi su ograničeni maksimumom od 3.000 (za I grupu), 4.000 (za II grupu), 5.000 (za III grupu), 6.000 (za IV grupu) i 7.000 evra po novootvorenom radnom mestu (za devastirana područja). 

 • Podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva - može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava, u visini do: 10% (za I grupu opština),15% (za II grupu opština), 20% (za III grupu opština), 25% (za IV grupu opština), i 30% (za devastirana područja),

 • Dodatni podsticaji za radno intenzivne projekte - može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava za: 10% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada (za svako povećanje broja novih radnih mesta preko broja 200 novih radnih mesta), 15% (za svako povećanje broja novih radnih mesta preko broja 500 novih radnih mesta) i 20% (za svako povećanje broja novih radnih mesta preko broja 1.000 novih radnih mesta).

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Maksimalni dozvoljeni iznosi podsticajnih sredstava za privlačenje direktnih investicija određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći i kriterijumima iz ove uredbe. Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena, uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći. 

 

Finansijska podrsa za investitore 1.png

podrska za investitore2.jpg

 

 

 

Postupak za dodelu sredstava: Dodela sredstava sprovodi se putem javnog poziva za dodelu sredstava. Ministarstvo privrede, uz saglasnost Ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje javni poziv na svojoj internet stranici. Tekst javnog poziva objavljuje se i na internet stranici Agencije.

Investitor dostavlja Agenciji Pismo o namerama o realizaciji investicionog projekta. Na osnovu podataka iz Pisma o namerama, Agencija dostavlja investitoru obaveštenje o mogućem nivou podsticaja, ostavljajući mu rok od 30 dana da se izjasni. Nakon prijema izjašnjenja, investitor podnosi Agenciji prijavu za dodelu sredstava podsticaja na propisanom obrascu, na srpskom jeziku. 

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon- najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih društava u teškoćama.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori odnosno korisnici sredstava:

 1. privredni subjekti u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

 2. koji imaju dospele, a neizmirene obaveze u Republici Srbiji,

 3. privredni subjekti kod kojih je broj zaposlenih samanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava,

 4. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu;

 5. koji je u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

 6. kome je bio raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava.

 

Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) uključuju:

1. Program subvencija za zapošljavanje,

2. Program stručne prakse, i

3. Program prekvalifikacije.

nes

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje Za dodatne informacije o programima NSZ-a, pogledajte ovde.

Privremeno poresko oslobođenje na dobit pravnih lica

Kompanije su izuzete od poreza na dobit za period od 10 godina počev od prve godine u kojoj prijave oporezivi dobitak ukoliko investiraju u iznosu koji prelazi približno 9 miliona € u osnovnim sredstvima, i zaposle najmanje 100 novih radnika tokom investicionog perioda

Prenos gubitaka

Poreski gubitak naveden u poreskoj prijavi može se preneti i nadoknaditi za buduće profite u periodu do 5 godina.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Ako je poreski obveznik već platio porez na dobit ostvarenu u inostranstvu, on ima pravo na kredit za porez na dobit pravnih lica u Srbiji za već uplaćeni iznos. Isto pravo uživa poreski obveznik koji ostvaruje prihode i plaća porez na dohodak građana u nekoj drugoj zemlji, pod uslovom da postoji ugovor o dvostrukom oporezivanju sa tom zemljom.

Smanjena opterećenje na zarade

Počevši od 1. jula 2014, nova radna mesta daju pravo poslodavcima na poveliko oslobađanje od poreza i doprinosa koji se plaćaju na neto plate od trenutka zaposlenja do 30. juna 2016. godine.

 • 1 - 9 novih radnih mesta: smanjenje od 65%;
 • 10 - 99 novih radnih mesta: smanjenje od 70%;
 • 100+ novih radnih mesta: smanjenje od 75%.

Ovo smanjuje ukupno opterećenje za zarade na veoma konkurentnih 20% (procena za prosečnu platu u Srbiji).  

Godišnji odbici za porez na dobit

Za građane koji nisu državljani Srbije, godišnji prihod se oporezuje ukoliko prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji. Poreska stopa je 10% za godišnji prihod u iznosu do 6 prosečnih godišnjih zarada u Srbiji, a 15% za deo godišnjeg prihoda koji prelazi 6 puta prosečnu godišnju zaradu u Srbiji. Oporezivi prihod se dodatno smanjuje za 40% prosečne godišnje zarade za poreskog obveznika i 15% prosečne godišnje zarade za svakog izdržavanog člana porodice. Ukupan iznos umanjenja ne može preći 50% oporezivog prihoda.  

Izuzeci od poreza na dodatu vrednost u slobodnim zonama

Prihodi ostvareni kroz komercijalne aktivnosti u slobodnim zonama u Srbiji su izuzeti od poreza na dodatu vrednost. Postoje dvanaest slobodnih zona koje trenutno posluju u zemlji: Pirot, Subotica, Zrenjanin, FAS Kragujevac, Šabac, Novi Sad, Užice, Smederevo, Svilajnac, Kruševac, Apatin, Vranje, Priboj i Beograd. Strane kompanije mogu formirati slobodnu zonu u privatnom vlasništvu na osnovu projekta odobrenog od strane vlade.  

Bescarinski uvoz sirovina i poluproizvoda

Strani investitori u Srbiji mogu da uživaju u benefitima od slobodnog uvoza sirovina i poluproizvoda za izvozno orijentisanu proizvodnju. Ova pogodnost se može postići ili poslovanjem u jednoj od slobodnih zona u Srbiji ili putem carinske dozvole za spoljno orijentisanu prerađivačku proizvodnju. U oba slučaja, gotovi proizvodi moraju biti 100% namenjeni izvozu.rt.  

Bescarinski uvoz mašina i opreme

Strani investitori su izuzeti od plaćanja carine na uvezenu opremu i mašine koje predstavljaju udeo stranog investitora u kapitalu preduzeća u Srbiji.  

Lokalni podsticaji

Širok spektar podsticaja je takođe dostupan na lokalnom nivou, i varira u obimu i veličini od jednog do drugog grada. Glavni podsticaji obuhvataju:

 • Izuzeća ili umanjenja naknada za zakup gradskog građevinskog zemljišta, uključujući i mogućnost plaćanja na rate, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije;
 • Olakšanje za naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, kao što su izuzeća od naknada ili popusti za jednokratna plaćanja;
 • Izuzeća ili umanjenja drugih lokalnih taksi (npr. naknada za prikazivanje naziva kompanije).